Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fitness

Aansprakelijkheid

De directie noch enig werkzaam persoon in dit centrum is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging en goederen van een deelnemer. Het deelnemen is geheel voor eigen risico. De directie van Fitplan Sport-medisch centrum of de met de dagelijkse gang van zaken belaste personen behouden zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het centrum te ontzeggen of te verwijderen, indien het gedrag daartoe aanleiding geeft.

Opzegtermijn jaarabonnement

Opzeggen geschiedt, minimaal 30 dagen voor het verstrijken van het jaarabonnement, door het persoonlijk aftekenen van het op het centrum aanwezige opzegformulier.

Opzegtermijn maandabonnement

De opzegtermijn is de huidige maand (maand waarin het opzegformulier is ingevuld) plus 1 maand = een kalendermaand.

Looptijd jaarabonnement

Het jaarabonnement wordt aangegaan voor 1 jaar vanaf datum inschrijving en daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van de lopende kalendermaand plus 1 maand. Bij opzegging binnen het jaar (niet mogelijk het eerste jaar) zal verrekening plaatsvinden van het jaar- naar een maandtarief in de laatste maand waarin de contributie verschuldigd is.

Looptijd maandabonnement

Het maandabonnement wordt aangegaan voor 1 maand vanaf datum inschrijving en daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van de lopende kalendermaand plus 1 maand.

Betalingscondities

Het betalen van het abonnementsgeld is alleen mogelijk via automatische incasso van het door u aan ons opgegeven rekeningnummer van bank of giro. Door het tekenen van het contract verleent deelnemer tot wederopzegging machtiging aan Fitplan Sport-medisch centrum om van zijn/haar giro/bankrekening af te schrijven. Bij onvoldoende saldo of stornering wordt het openstaande bedrag automatisch meegenomen naar de volgende betalingsperiode, alsmede de extra kosten hiervoor.

Kosten van incasso alsmede de hieruit voortvloeiende eventuele gerechtelijke kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Voorwaarden

Als men een training mist, kan er geen contributierestitutie plaats vinden. Gemiste trainingen kunnen worden ingehaald. Als men zonder opzeggen van het deelnemerschap niet meer komt trainen loopt de contributie gewoon door. Teruggave van contributie en voortijdige beëindiging van deze overeenkomst is NIET mogelijk. Tevens kan deze overeenkomst niet worden opgeschoven of tijdelijk worden stopgezet.

Openingstijden

Fitplan Sport-medisch centrum is geopend op de door ons vastgestelde tijden. Fitplan Sport-medisch centrum is niet geopend op andere dagen dan de door ons vastgestelde openingsuren, nationale feestdagen en op Sinterklaasavond. Tijdens de zomermaanden en de dagen voorafgaande aan de nationale feestdagen kan Fitplan Sport-medisch centrum van de vastgestelde openingsuren afwijken.

In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Fitplan Sport- medisch centrum of de met de dagelijkse gang van zaken belaste personen.

De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen voor administratieve doeleinden van Fitplan Sport-medisch centrum gebruikt. De gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Zie verder privacy policy mbt de verwerking van uw persoonsgegevens.

Algemene Voorwaarden Fysiotherapie

Artikel 1. Definities

 • Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;
 • Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Fitplan Sport-medisch centrum met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
 • Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 • Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
 • Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
 • Fitplan Sport-medisch centrum: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 57427739.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fitplan Sport-medisch centrum en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;
 • De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
 • Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website raadplegen;
 • Fitplan Sport-medisch centrum is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst

 • De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;
 • Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;
 • Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

 • De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
 • De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;
 • De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;
 • De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
 • De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen patiënt

 • Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
 • Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
 • Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;
 • Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen bij fysiotherapie en 48 uur bij coaching/ mindfulness afspraken van een uur. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en Fitplan Sport-medisch centrum;
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;
 • De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;
 • Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur;
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij patiënt in rekening worden gebracht;
 • Betaling voor de diensten geschiedt binnen 2 weken na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fitplan Sport-medisch centrum vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Artikel 7. Kwaliteit

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Fitplan Sport-medisch centrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
 • Fitplan Sport-medisch centrum is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fitplan Sport-medisch centrum tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fitplan Sport-medisch centrum ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 • Fitplan Sport-medisch centrum is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 • Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fitplan Sport-medisch centrum voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Fitplan Sport-medisch centrum te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fitplan Sport-medisch centrum strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Fitplan Sport-medisch centrum;
 • Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
 • Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Fitplan Sport-medisch centrum is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fitplan Sport-medisch centrum tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fitplan Sport-medisch centrum ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Fitplan Sport-medisch centrum geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 10. Archivering

 • Fitplan Sport-medisch centrum zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren conform de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO);
 • De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
 • Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Fitplan Sport-medisch centrum gerechtigd om het dossier te vernietigen;
 • Op schriftelijk verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 11. Privacy

 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Algemene Verordening Persoonsgegevens (per 25 mei 2018);
 • Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd;
 • Voor meer informatie verwijzen wij u naar het document Privacy Policy Fysio.

Artikel 12. Klachten- en geschillenregeling

 • De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk op te vragen;
 • Fitplan Sport-medisch centrum neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 • De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de patiënt gesloten overeenkomsten;
 • Deze algemene voorwaarden zijn geldend op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Fitplan Sport-medisch centrum uitvoert en/of levert.

Mis niets: schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Met tips, exclusieve acties, start nieuwe trainingen, updates over team Fitplan, interessante blogs en achtergrondinformatie over klachten en onze behandelingen. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. Klik hier voor het archief.

Afspraak maken
Chat openen
Hallo!
Waarmee kunnen we je helpen?

Ps Een afspraak maak je eenvoudig online. Bel ons voor het wijzigen van je afspraak.