Privacy & cookies

Privacyverklaring Fitness

Fitplan Sport-medisch centrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fitplan Sport-medisch centrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fitplan Sport-medisch centrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door Fitplan Sport-medisch centrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fitplan Sport-medisch centrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Fitplan Sport-medisch centrum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens over gewicht;
 • gegevens over trainingsdoelen;
 • gegevens via wearables.

Fitplan Sport-medisch centrum gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Fitplan Sport-medisch centrum verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fitplan Sport-medisch centrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Fitplan Sport-medisch centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fitplan Sport-medisch centrum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fitplan Sport-medisch centrum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fitplan Sport-medisch centrum.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fitplan Sport-medisch centrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

ls u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Fitplan Sport-medisch centrum behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Functionaris Gegevensbescherming

Fitplan Sport-medisch centrum heeft Mw. K. Glas aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens

Orionweg 47, 8938 AG te Leeuwarden Tel. 058 266 83 20 E-mail: kim@fitplan.nl

Privacyverklaring Fysiotherapie

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in de praktijk Fitplan Sport-medisch centrum, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan hebben we ons gehouden aan de wet AVG, die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode en bewaartermijn van de gegevens. Tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para) medische disciplines en andersoortige (zoals rechtsbijstand; schadeletsel) vraag ik altijd vooraf uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming ten allen tijde kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Gegevens die belangrijk zijn t.b.v. het fysiotherapeutisch behandelproces: het gaat hierom NAW gegevens, BSN nummer, verzekeringsgegevens, telefoonnummer en mailadres. Het behandeldossier, waarin behandelgegevens door de therapeut worden beschreven, bestaande uit informatie over de klacht, waarvoor u wordt behandeld, eventuele verwijzers gegevens, eventuele opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines (zoals artsen/ specialisten). Het emailadres wordt tevens toegevoegd aan de mailinglist voor informatie verstrekking middels een nieuwsbrief.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder verstrekking van deze gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verwerken.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard door Bekkenfysiotherapie Mariëlle Gielen, conform Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met behulp van Fysioroadmap (FRM, mijn EPD). Er wordt een check gedaan via Fysiovergoeding (raadplegen polis gegevens). Gedurende uw behandeltraject kan extra informatie m.b.t. uw klachten worden verzameld door gerichte vragenlijsten, welke door uw fysiotherapeut worden verstrekt of via een mail aan u worden verzonden (FRM), bij het retourneren wordt de ingevulde vragenlijst direct gekoppeld aan uw behandeldossier. Na afloop van uw behandeltraject verzamel ik m.b.v. Qualiview gegevens over de tevredenheid, het retourneren gebeurt anoniem. Rapportages naar verwijzers worden via zorgmail (een beveiligde mailomgeving) verstuurd, of persoonlijk aan u meegeven indien het zorgmailadres van de verwijzer onbekend is. Indien u gebruik maakt van onze website voor aanmelding of het stellen van vragen, wordt gebruik gemaakt van de door u zelf opgegeven persoonlijke informatie. De website is beveiligd (SSL verbinding) en maakt geen gebruik van cookies.

Het dossier dat wij met uw gegevens maken bewaren wij gedurende 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw gegevens blijven vanzelfsprekend binnen de grenzen van de EU.

De plaats waar wij uw gegevens bewaren is digitaal in FRM en voldoet aan beveiligde SSL verbinding en beveiliging tegen oneigenlijk gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij de therapeut bekend is. Tevens zijn gerichte verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisatie horend bij reeds genoemde systemen. Zij dragen zorg voor back-ups. Hierdoor worden uw gegevens geborgd en zijn deze ten alle tijden weer terug te halen bij een eventuele crash van PC’s. Belangrijke fysieke documenten (verwijzing, vragenlijsten, meetinstrumenten e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten ruimte binnen de praktijk.

Mevrouw K. Glas is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Mevrouw K. Glas is tevens de persoon, die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

Uw rechten

U kunt de gegevens, die wij van u registreren, ten alle tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens, die wij van u bewaren vernietigen, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aangeven. Wij heb die schriftelijke verklaring nodig i.v.m. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

U kunt eventueel bezwaar maken op het overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of andere betrokken paramedici. U kunt zich, in geval van vragen of problemen, wenden tot Kim Glas per mail op het volgende adres: kim@fitplan.nl of per telefoon bereikbaar op 058-2668320.

Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement. Ook heeft u recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mis niets: schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Met tips, exclusieve acties, start nieuwe trainingen, updates over team Fitplan, interessante blogs en achtergrondinformatie over klachten en onze behandelingen. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. Klik hier voor het archief.

Afspraak maken
Chat openen
Hallo!
Waarmee kunnen we je helpen?

Ps Een afspraak maak je eenvoudig online. Bel ons voor het wijzigen van je afspraak.